IQAC and NAAC Member


1) Dr. R.K. Kasar-Chairman
2) Dr. P.R. Kunde-Vice Prinncipal
3) Management Representative-Adv. Vishvasrao Athare Patil
4) Mr. S.R. Kande-IQAC Coordinator
5) Dr. R.G. Vaidya-NAAC Coordinator
 Teacher Representative
6) Dr. S.M. Kurhade
7) Dr. C.K. Bhalshankar
8) Shri. M.S. Vetal
9) Dr. G.G. Kshirsagar
10) Shri. C.N. Potangale
11) Dr. Y.R. Sudke
12) Shri. M.B. Rahinj
13) Shri. S.Z. Thombe
14) Shri. Y.B. Rokade


Contact

Dr. R. K. Kasar ,Principal

Tel. Office: 02429-221267,222593

Email: newartsshevgaon1@yahoo.co.in

Mr. S. R. Kande Coordinator, IQAC (Assistant Professor, Department of Chemistry)

Mob. No. 9822841384

Email: iqacnewartsshevgaon@gmail.com , srkande87@gmail.com